2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605020013-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พงษ์สิทธิ์ กระเบา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PHONGSIT KRABAO
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ฟิสิกส์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 101/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ประสิทธิภาพทางสมบัติไฟฟ้าเคมีของวัสดุ LiMn0.5Fe0.5PO4/C ที่มีโครงสร้างจุลภาคคล้ายแคปซูลสำหรับแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนที่สังเคราะห์โดยวิธีโซลโวเทอร์มอล 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Electrochemical Performance of Encapsulated Nanostructure LiMn0.5Fe0.5PO4/C for Lithium Ion Batteries synthesized by Solvothermal method 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 94/2562 ลว 13 กุมภาพันธ์ 2562
D อนุมัติเค้าโครง 1 เมษายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 4 กรกฎาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 441/2562 ลว 14 มิถุนายน 2562
F แจ้งผลสอบ 5 กรกฎาคม 2562 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
- นงลักษณ์ มีทอง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 785/2561 ลว 10 กันยายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-