2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605020023-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชาลิดา พันธ์เลิศ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHALIDA PHANLERT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 150/2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การออกแบบตัวควบคุมย้อนกลับสำหรับการทำให้มีเสถียรภาพแบบเชิงเส้นกำกับ ของระบบโครงข่ายประสาทที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบผสม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) FEEDBACK CONTROLLER DESIGN FOR ASYMPTOTIC STABILIZATION OF NEURAL NETWORK WITH MIXED TIME-VARYING DELAYS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 เมษายน 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 211/2562 ลว 15 มี.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 25 เมษายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ธงชัย บทมาตย์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 268/2561 ลว 23 มี.ค. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-