2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605020055-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ไกรลิขิต ลาดปะละ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KRAILIKHIT LATPALA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 53/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การปรับปรุงวิธีการจำเเนกเเบบถดถอยเชิงเส้นสำหรับการจดจำใบหน้า 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) MODIFICATIONS OF LINEAR REGRESSION CLASSIFICATION METHOD FOR FACE RECOGNITION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 มีนาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 182/2562 ลว 11 มี.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 22 เมษายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 2 กรกฎาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 448/2562 ลว 19 มิถุนายน 2562
F แจ้งผลสอบ 4 กรกฎาคม 2562 EXCELLENT
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 31 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 266/2561 ลว 23 มี.ค. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การปรับปรุงวิธีการจำเเนกเเบบถดถอยเชิงเส้นสำหรับการจดจำใบหน้า 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 พฤษภาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางคณิศาสตร์ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 พฤษภาคม 2562 ถึง 17 พฤษภาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 103-114  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper