2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605020076-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อธิชา รายณะสุข ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ATHICHA RAIYANASOOK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 37/2562 ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ   ลาพักการเรียน      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ กับการแพร่กระจายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) A STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN GEO-SPATIAL DATA AND DISTRIBUTION OF OPISTHORCHIASIS AND CHOLANGIOCARCINOMA 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 332/2562,385/2562 ลว 13 พ.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 13 สิงหาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รัศมี สุวรรณวีระกำธร คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 888/2561 ลว 11 ตุลาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-