2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605020083-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อัศวโกวิท พึ่งสุข ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ATSAWAKOWIT PUENGSUK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ   ลาพักการเรียน      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประมาณค่าความสูงและการจำแนกลักษณะพื้นผิวเรือนยอดต้นยางนา ด้วยข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ESTIMATION OF ELEVATION AND CANOPY SURFACE OF Dipterocarpus alatus Roxb. WITH AERIAL PHOTO DATA FROM UNMANNED AERIAL VEHICLE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 333/2562,386/2562 ลว 13 พ.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 13 สิงหาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รัศมี สุวรรณวีระกำธร คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 889/2561 ลว 11 ตุลาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-