2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605030007-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนพล นิ่มละมัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TANAPON NIMLAMAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 61/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) อัตราการสะสมแป้งและผลผลิตของมันสำปะหลัง 4 พันธุ์ที่ปลูกหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในนาอาศัยน้ำฝน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) STARCT ACCUMULATION RATE AND YIELD OF FOUR CASSAVA GENOTYPES GROWN AFTER RICE HARVEAT IN RAINFED RICELAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 กรกฎาคม 2561 ส่งผลสอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 9 พฤศจิกายน 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปรเมศ บรรเทิง คำสั่งที่ 492/2560 ลว 10/10/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-