2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605030009-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วีระยุทธ สระทองแก่น ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WIRAYUT SATHONGKAEN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 19/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การตอบสนองทางด้านสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเจริญเติบโต และผลผลิตของถั่วลิสงกลุ่มวาเลนเซีย ที่ขาดน้ำในช่วงปลายการเจริญเติบโต 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) RESPONSES OF MORPHOPHYSIOLOGICAL TRAITS GROWTH AND YIELD OF VALANCIA PEANUT TYPE UNDER TERMINAL DROUGHT CONDITION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 มีนาคม 2561 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 มีนาคม 2561
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 มีนาคม 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 1 มิถุนายน 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สนั่น จอกลอย คำสั่งที่ 091/2561 ลว 8/2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. นิมิตร วรสูต คำสั่งที่ 091/2561 ลว 8/2/2561