2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605030015-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. MYO SAN AUNG NAN ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. MYO SAN AUNG NAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการผลิตพืช แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 19/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประเมินข้าว กข 6 สายพันธุ์ปรับปรุงในสภานภาพแปลงทดลอง สำหรับ ความต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และลักษณะคุณภาพการหุ่งต้ม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) FIELD EVALUATION OF RD6 INTROGRESSION LINES FOR RESISTANCE TO BLAST AND BACTERIAL BLIGHT DISEASES, AGRONOMIC TRAITS AND COOKING QUALITIES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 เมษายน 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 7 มีนาคม 2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 23 เมษายน 2562 คำสั่งที่ 174/2562 ลว 4/4/2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 26 เมษายน 2562 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 กรกฎาคม 2562 คำสั่งที่ 276/2562 ลว 27/6/2562
F แจ้งผลสอบ 10 กรกฎาคม 2562
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 15 กรกฎาคม 2562
F รับรองการแก้ไข 24 กรกฎาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B อยู่ระหว่างการตรวจ (Checking)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. สมพงศ์ จันทร์แก้ว คำสั่งที่ 495/2560 ลว 10/10/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ. จิรวัฒน์ สนิทชน คำสั่งที่ 229/2561 ลว 16/5/2561