2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605030020-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ไชยพิศิษฐ์ เพ็งคำ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHAIPISIT PENGKAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 35/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การใช้เทคโนโลยีไส้เดือนดินในการพื้นฟูดินเค็มเพื่อการปลูกข้าว 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) USING VERMITECHNOLOGY IN REHEBILITATION SALT AFFECTED AREA FOR GROWING RICE 
รายละเอียด แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Mr.TAKASHI HUME เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คำสั่งที่ 115/2562 ลว 21/2/2562 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 มิถุนายน 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 5 กรกฎาคม 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 3 เมษายน 2562 คำสั่งที่ 164/2562 ลว 29/3/2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 4 เมษายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 กรกฎาคม 2562 คำสั่งที่ 294/2562 ลว 2/7/2562
F แจ้งผลสอบ 11 กรกฎาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย คำสั่งที่ 415/2560 ลว 29/8/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน
* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effects of vermicompost and rice husk ash on the change of soil chemical properties and the growth of rice in salt affected area 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
ชื่อการประชุม 10th ICERD International Conference on Environmental and Rural Development 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ISERD International Society of Environmental and Rural Development 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัด/รัฐ สกลนคร 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue 10 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 188  Proceeding Paper Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper