2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605030020-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ไชยพิศิษฐ์ เพ็งคำ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHAIPISIT PENGKAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 35/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การใช้เทคโนโลยีไส้เดือนดินในการพื้นฟูดินเค็มเพื่อการปลูกข้าว 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) USING VERMITECHNOLOGY IN REHEBILITATION SALT AFFECTED AREA FOR GROWING RICE 
รายละเอียด แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Mr.TAKASHI HUME เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คำสั่งที่ 115/2562 ลว 21/2/2562 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 มิถุนายน 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 5 กรกฎาคม 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 3 เมษายน 2562 คำสั่งที่ 164/2562 ลว 29/3/2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 4 เมษายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 กรกฎาคม 2562 คำสั่งที่ 294/2562 ลว 2/7/2562
F แจ้งผลสอบ 11 กรกฎาคม 2562
F รับรองการแก้ไข 27 สิงหาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย คำสั่งที่ 415/2560 ลว 29/8/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน
* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effects of Vermicompost and Rice Husk Ash on the Change of Soil Chemical Properties and the Growth of Rice in Salt Affected Area  
ชื่อวารสาร International Journal of Environmental and Rural Development  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Society of Environmental and Rural Development (ISERD) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 September 2019 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน November  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 14-19  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effects of vermicompost and rice husk ash on the change of soil chemical properties and the growth of rice in salt affected area 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
ชื่อการประชุม 10th ICERD International Conference on Environmental and Rural Development 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ISERD International Society of Environmental and Rural Development 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัด/รัฐ สกลนคร 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue 10 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 188  Proceeding Paper Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The avoidance behavior of earthworm under saline soil rehabilited with vermicompost and vetiver grass 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 
ชื่อการประชุม 9th ICERD International Conference on Environmental and Rural Development 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ISERD International Society of Environmental and Rural Development 
สถานที่จัดประชุม Yezin Agriculture University  จังหวัด/รัฐ Myanmar 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 81  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ทำวิจัย  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 8 April 2019  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 8 May 2019 
สถานที่ไป ehime university 
เมือง matsuyama  ประเทศ ญี่ปุ่น