2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605030022-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ธนพร ราษฎร์ศิริ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss THANAPORN RATSIRI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 46/2562 ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การกระตุ้นการตกไข่พร้อมกันหลายใบและการย้ายฝากตัวอ่อนในโคนมลูกผสมพันธุ์ไทย-โฮลสไตน์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) SUPEROVULATION AND EMBRYO TRANSFER IN THAI-HOLSTEIN CROSSBRED 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 มิถุนายน 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 17 สิงหาคม 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 เมษายน 2562 คำสั่งที่ 184/2562 ลว 23/4/2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 เมษายน 2562 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล คำสั่งที่ 442/2560 ลว 19/9/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม คำสั่งที่ 442/2560 ลว 19/9/2560