2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605030032-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. LAYANG NAW JA ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. LAYANG NAW JA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการผลิตพืช แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 61/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์การค้าในประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) YIELD AND QUALITY VARIABILITY OF COMMERCLAL WAXY CORN HYBRID IN THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 เมษายน 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 25 พฤษภาคม 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 มีนาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 21 มีนาคม 2562 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 25 มิถุนายน 2562 คำสั่งที่ 257/2562 ลว 17/6/2562
F แจ้งผลสอบ 9 กรกฎาคม 2562
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 27 สิงหาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พลัง สุริหาร คำสั่งที่ 458/2560 ลว 27/9/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน คำสั่งที่ 201/2561 ลว 25/4/2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Genetic variability of yields, yield components and agronomic traits of commercial waxy corn hybrids in Thailand 
ชื่อวารสาร KHON KAEN AGR. J.  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Agriculture, khon kaen University 
ISBN/ISSN ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 December 2018 
ปีที่ 47  ฉบับที่
เดือน December   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 509-518  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ