2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605030036-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. MENSON R KWANWAH ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. MENSON R KWANWAH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา เกษตรศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 68/2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EVALUTION OF THAI LOWLAND INDIGENOUS RICE GERMPLASM FOR RESISTANCE TO BACTERIAL LEAF BLIGHT AND RICE BLAST DISEASES 
รายละเอียด สอบเค้าโครง 3/4/2561 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 เมษายน 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 8 พฤษภาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. จิรวัฒน์ สนิทชน คำสั่งที่ 437/2560 ลว 19/9/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-