2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605030036-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. MENSON R KWANWAH ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. MENSON R KWANWAH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา เกษตรศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 68/2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประเมินเชื้อพันธุกรรมข้าวนาสวนพันธุ์พื้นเมือง เพื่อความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งและโรคไหม้ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EVALUTION OF THAI LOWLAND INDIGENOUS RICE GERMPLASM FOR RESISTANCE TO BACTERIAL LEAF BLIGHT AND RICE BLAST DISEASES 
รายละเอียด สอบเค้าโครง 3/4/2561 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 เมษายน 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 8 พฤษภาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 กรกฎาคม 2562 คำสั่งที่ 274/2562 ลว 27/6/2562
F แจ้งผลสอบ 8 กรกฎาคม 2562
F รับรองการแก้ไข 19 กรกฎาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 31 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. จิรวัฒน์ สนิทชน คำสั่งที่ 437/2560 ลว 19/9/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ. ธิดารัตน์ มอญขาม เสนอ 9/7/2562