2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605030041-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชุลีวรรณ บุญชำนิ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHULEEWAN BOONCHAMNI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 61/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาคุณสมบัติของขุยไส้เดือนดินและเมือกไส้เดือนดินในสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE PROPERTIES OF EARTHWORM CASTS AND MUCUS IN DIFFERENT EARTHWORM SPECIES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 มิถุนายน 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 6 กรกฎาคม 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 10 ตุลาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 ตุลาคม 2562 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย คำสั่งที่ 030/2561 ลว 18/1/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน
* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Physical-chemical properties of earthworm casts of different earthworm species.  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 
ชื่อการประชุม 9th International Conference on Environmental and Rural Development, 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Society of Environmental and Rural Development Yezin Agricultural University, Myanmar Khon Kaen University, Thailand Institute of Environmental Rehabilitation and Conservation, Japan 
สถานที่จัดประชุม Yezin Agricultural University, Myanmar  จังหวัด/รัฐ Nay Pyi Daw, Myanmar. 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue 2018 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 82  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract