2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040005-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ศตวรรษ ชัชวาลย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SATTAWAT CHATCHAWAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 1/2562 ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2562) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) กำลังต้านทานแรงเฉือนแบบระบายน้ำของดินลมหอบขอนแก่นในสภาพบดอัดที่สภาวะไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ โดยการทดสอบแรงอัดสามแกนแบบหลายขั้นตอน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DRAIN SHEAR STRENGTH OF UNSATURATED COMPACTED LOESS BY MULTISTAGE TRIAXIAL TEST 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 มิถุนายน 2561 คำสั่งคณะฯ ที่ 347/2561 ลว. 27 เมษายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 8 มิถุนายน 2561 ผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 14 มีนาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 189/2562 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2562
F แจ้งผลสอบ 18 มีนาคม 2562 EXCELLENT
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 25 เมษายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รัตมณี นันทสาร คำสั่งคณะฯ ที่ 102/2561 ลว. 17 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ DRAINED SHEAR STRENGTH OF COMPACTED KHON KAEN LOESS FROM MULTISTAGE TRIAXIAL TEST 
ชื่อวารสาร International Journal of GEOMATE 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Prof. Zakaria Hossain, Prof. Mie University, Japan 
ISBN/ISSN ISSN: 2186-2982 (Print), 2186-2990 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 March 2019 
ปีที่ 17  ฉบับที่ 63 
เดือน November  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 172-180  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ THE COMPARISON OF DRAINED SHEAR STRENGTH BETWEEN SINGLE STAGE AND MULTISTAGE OF KHON KAEN LOESS FROM TRIAXIAL TEST 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม Fourth International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 พฤศจิกายน 2561 ถึง 14 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Prof. Zakaria Hossain , Prof Mie University , japan 
สถานที่จัดประชุม Meitetsu New Grand Hotel  จังหวัด/รัฐ Nagoya, Chubu 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue Fourth International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE) 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 340-345  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper