2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040015-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนพร สิงห์ภู่ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THANAPORN SINGHPOO
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เกษตร  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 133/2562 ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปัจจัยที่มีผลต่อการสับเหง้ามันสำปะหลังโดยใช้กลไกแบบโฮลซอล 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) FACTORS AFFECTING CASSAVA ROOT CUTTING BY USING HOLE SAW MECHANISM 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะฯ ที่ 360/2561 ลว. 3 พฤษภาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 1 มิถุนายน 2561 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เสรี วงส์พิเชษฐ คำสั่งคณะฯ ที่ 907/2560 ลว. 19 กันยายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ คำสั่งคณะฯ ที่ 907/2560 ลว. 19 กันยายน 2560