2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040021-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กัญจน์ณัฏฐ์ หอมทรัพย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANCHANUT HORMSUP
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 88/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) รหัสแอลดีพีซีแบบชอร์ตเทนนิงที่สามารถปรับอัตรารหัสได้สำหรับการสื่อสารอวกาศห้วงลึก 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) RATE-COMPATIBLE SHORTENED LDPC CODES FOR DEEP SPACE COMMUNICATIONS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะที่ 382/2561 ลว. 9 พฤษภาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 25 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 13 มิถุนายน 2562 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 381/2562 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562
F แจ้งผลสอบ 14 มิถุนายน 2562 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 31 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์ คำสั่งคณะฯที่ 22/2561 ลว. 9 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล คำสั่งคณะฯที่ 586/2561 ลว. 25 มิถุนายน 2561
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Rate-Compatible Shortened LDPC Codes for Deep Space Fading Channel 
ชื่อวารสาร JCM (Journal of Communications) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Journal of Information and Electronics Engineering (IJIEE) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 December 2018 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ