2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040024-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณัฐพงศ์ ปัตตุลี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NUTHAPHONG PATTULEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 129/2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การคัดเลือกสถานที่เพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีตามแนวเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะ โดยวิธีกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์และกระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์ : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The site selection of Transit Oriented Development (TOD) along LRT line using Analytic Hierarchy Process (AHP) and Analytic Network Process (ANP) : Khon Kaen case study 
รายละเอียด แต่งตั้ง รศ.มงกุฎ เพียรธนะกูลชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ตามคำสั่งคณะฯที่ 908/2562 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งคณะฯ ที่ 910/2561 ลว. 9 ตุลาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 28 พฤศจิกายน 2561 ผ่าน
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 พฤศจิกายน 2561 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พนกฤษณ คลังบุญครอง คำสั่งคณะฯ ที่ 109/2561 ลว. 17 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-