2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040036-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. แพทรียา คำผาง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PATTAREEYA KHUMPANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 68/2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การคัดเลือกผู้จำหน่ายครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีตัดสินใจหลายเกณฑ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) SUPPLIER SELECTION FOR MEDICAL EQUIPMENT USING MULTICRITERIA DECISION MAKING 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งคณะที่ 1023/2561 ลว. 13 พฤศจิกายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 11 ธันวาคม 2561 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 11 กรกฎาคม 2562 คำสั่งคณะที่ 411/2562 ลว. 5 มิถุนายน 2562
F แจ้งผลสอบ 12 กรกฎาคม 2562 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 2 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ศิรวดี อรัญนารถ คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 147/2561 ลว. 29 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Supplier selection for hospital medical equipment using fuzzy multicriteria decision making approach 
ชื่อวารสาร IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Physics Publishing (IOP Publishing) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 July 2019 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Supplier selection for hospital medical equipment using fuzzy multicriteria decision making approach 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 พฤษภาคม 2562 
ชื่อการประชุม The International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 กรกฎาคม 2562 ถึง 8 กรกฎาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 
สถานที่จัดประชุม chanthavinh Resort and Spa  จังหวัด/รัฐ หลวงพระบาง ประเทศลาว 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher ICEAST 
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper