2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040044-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สวิตตา เตรียมไธสง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SAWITTA TRIAMTHAISONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเคมี แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) อิทธิพลของวัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุนต่อประสิทธิภาพของขั้วสังกะสีแอโนดที่ใช้ในสารละลายอัลคาไลน์อิเล็กโทรไลต์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECTS TO POROUS CARBON MATERIALS ON ZINC ANODE PERFORMANCE IN ALKALINE ELECTROLYTE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 357/2561 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 25 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 6 สิงหาคม 2562 คำสั่งคณะที่ 559/2562 ลว. 23 กรกฎาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 7 สิงหาคม 2562 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. แก้วตา เจตศรีสุภาพ คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 886/2560 ลว. 18 กันยายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-