2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040067-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กฤณรัศมิ์ ปานคง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KRYNNARAS PANKONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 101/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาประสิทธิภาพของระบบไมโมรีเลย์ที่มีการติดต่อสื่อสารแบบทางใดทางหนึ่ง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) PERFORMANCE STUDY OF MIMO HALF-DUPLEX RELAYING 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะที่ 370/2561 ลว. 7 พฤษภาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 25 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 13 มิถุนายน 2562 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 382/2562 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562
F แจ้งผลสอบ 14 มิถุนายน 2562 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 31 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์ คำสั่งคณะที่ 697/2560 ลว. 8 พฤศจิกายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล คำสั่งคณะที่ 585/2561 ลว. 25 มิถุนายน 2561
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ BER Performance of Cooperative MIMO Systems with Half-Duplex Decode and Forward Relaying 
ชื่อวารสาร International Journal of Electrical and Electronic Engineering & Telecommunications (IJEETC) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Journal of Information and Electronics Engineering (IJIEE) 
ISBN/ISSN 2319-2518  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 December 2018 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ