2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040068-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย คณิศร หมื่นน้อย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KANITSORN MOUNNOY
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การบูรณางานโฟโตแกรมเมตรีจากโดรนร่วมกับแบบจำลองยีออยด์ท้องถิ่น TGM2017 เพื่อผลิตแบบจำลองระดับสูงเชิงเลขสำหรับการออกแบบฟาร์มไร่อ้อย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) INTEGRATION OF DRONE PHOTOGRAMMETRY AND LOCAL GEOID MODEL GM2017 FOR PRODUCING DIGITAL ELEVATION MODEL TO DESIGN SUGARCANE FARM 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะฯ ที่ 374/2561 ลว. 7 พฤษภาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 1 มิถุนายน 2561 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ คำสั่งคณะฯ ที่ 874/2560 ลว. 18 กันยายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-