2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040070-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นนทเศรษฐ์ เหลืองเอกทิน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NONTHASEITH LAUNGEKATIN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดของจีโอโพลีเมอร์คอนกรีตที่ถูกโอบรัดภายใต้แรงอัด 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The Relation between Stress and Strain of Confine Geopolymer Concrete under Compression 
รายละเอียด เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จาก รศ.วีระ หอสกุลไท 2561 เป็น ผศ.ณัฐพงษ์ อารีมิตร (คำสั่งคณะฯ ที่ 297/2561 ลว. 9 เมษายน 2561) และเปลี่ยนเป็น ผศ.ปิยะวัชร ฝอยทอง 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 295/2562 ลว. 29 เมษายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 22 พฤษภาคม 2562 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปิยะวัชร ฝอยทอง คำสั่งคณะฯ ที่ 123/2562 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-