2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040095-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วรัญญา วิทูรพิพัฒน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WARANYA VITOONPIPUT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมพลังงาน แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 119/2560) ลงวันที่&nbsp;&nbsp;8 &nbsp;กันยายน &nbsp;2560</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) การเตรียมถ่านกัมมันต์จากชานอ้อยโดยวิธีการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมีแบบสองชั้น 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) PREPARATION OF SUGARCANE BAGASSE - DERIVED ACTIVATED CARBON VIA ZNCL2 ACTIVATION FOR THE APPLICATION EDLC SUPERCAPACITOR 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 19 มีนาคม 2561 อนุมัติ
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 4 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งคณะที่ 986/2561 ลว. 1 พฤศจิกายน 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 19 พฤศจิกายน 2561 ผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 1 กรกฎาคม 2562 คำสั่งคณะที่ 359/2562 ลว. 22 พฤษภาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 5 กรกฎาคม 2562 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วรินรำไพ เศรษฐ์ธณบุตร คำสั่งคณะวิศวฯ ที่ 73/2561 ลว. 8 มกราคม พ.ศ. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Optimization of Operating Parameters Using Response Surface Methodology for Preparation of Sugarcane Bagasse-Derived Activated Carbon Via Chemical Activation  
ชื่อวารสาร KKU Research Journal (Graduate Studies) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Graduate School, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 March 2019 
ปีที่ 20  ฉบับที่
เดือน January to March  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ