2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040104-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. VISANOUSANH THEPMAHAVONG ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. VISANOUSANH THEPMAHAVONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 61/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ของ จังหวัด อัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยพิจารณาความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Distribution System Improvement of Attapeu Province Laos PDR Considering System Reliability 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 เมษายน 2561 คำสั่งคณะที่ 278/2561 ลว. 3 เม.ย. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 30 เมษายน 2561 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 5 สิงหาคม 2562 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 380/2562 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562
F แจ้งผลสอบ 6 สิงหาคม 2562 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
- รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร คำสั่งคณะวิศวฯที่ 560/2561 ลว.15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คำสั่งคณะวิศวฯที่ 560/2561 ลว.15 มิถุนายน พ.ศ. 2561