2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040120-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อติเทพ สุขะวัฒนพรกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ATITEP SUKAWATTANAPORNKUL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 74/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประเมินอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้งานสำหรับลูกค้าปลีกจากข้อมูลมิเตอร์แบบอ่านอัตโนมัติ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EVALUATION OF TIME OF USE ELECTRICITY RATES FOR RETAIL CUSTOMERS FROM AUTOMATIC METER READING DATA 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 กันยายน 2561 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 751/2561 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 10 กันยายน 2561 วันที่อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
- รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร คำสั่งคณะวิศวฯที่ 557/2561 ลว.15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คำสั่งคณะวิศวฯที่ 557/2561 ลว.15 มิถุนายน พ.ศ. 2561