2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050025-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กนกเลขา โชคสวัสดิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANOKLEKHA CHOKSAWAD
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 101/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาความคิดสร้างสรรค์และพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย ร่วมกับการบริหารสมอง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) A STUDY OF CREATIVE THINKING AND SOCIAL BEHAVIOR OF YOUNG CHILDREN USING CHILDREN AS RESEARCHERS LEARNING AND BRAIN 
รายละเอียด C&I พัฒนา 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 มกราคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 003/2562 ลว. 2 ม.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 5 กุมภาพันธ์ 2562 Turnitin 26%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 16 สิงหาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.555/2562 ลว. 5 สิงหาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 16 สิงหาคม 2562 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B อยู่ระหว่างการตรวจ (Checking)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร คำสั่ง ศศ.บศ. 380/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความคิดสร้างสรรค์และพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย ร่วมกับการบริหารสมอง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กันยายน 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 "วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 กันยายน 2562 ถึง 20 กันยายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  จังหวัด/รัฐ สุรินทร์ 
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ H-82  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper