2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050055-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วิชาญ ชารี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WICHAN CHAREE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 53/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของครู เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THAI LANGUAGE LEARNING MANAGEMENT OF TEACHER TO ANALYTICAL THINKING ABILITY DEVELOPMENT FOR STUDENTS OF MATHAYOM 6. 
รายละเอียด C&I ภาษาไทย (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 ธันวาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 650/2561 ลว. 14 ธ.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 21 มกราคม 2562 Turnitin 28%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 มิถุนายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 352/2562 ลว. 10 มิ.ย. 2562
F แจ้งผลสอบ 21 มิถุนายน 2562 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. สังเวียน ปินะกาลัง คำสั่ง ศศ.บศ.070/2562 ลว. 21 ม.ค. 2562 (เปลี่ยนจาก ผศ.กร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ คำสั่ง ศศ.บศ. 617/2561 ลว. 30 ตุลาคม 2561