2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050066-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนชน กุดหอม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TANACHON KUDHOM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 32/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การสร้างแบบฝึกทักษะการออกหมัดมวยสากลสมัครเล่นโดยใช้รูปแบบคิวบาร่วมกับการฝึกจินตภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) CREATING A PRACTICE AMATEUR BOXING SKILLS BY USING A CUBAN PATTERN WITH MATTAYOM SUKSA 5 STUDENT’S IMAGERY TRAINING. 
รายละเอียด C&I สุขศึกษาและพลศึกษา (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 ธันวาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 662/2561 ลว. 14 ธ.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 18 มกราคม 2562 Turnitin 27%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 กรกฎาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.545/2562 ลว. 25 ก.ค. 2562
F แจ้งผลสอบ 27 กรกฎาคม 2562 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 12 กันยายน 2562 เสนอ กก.คณะ 15 ต.ค. 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 12 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ธชา รุญเจริญ คำสั่ง ศศ.บศ. 385/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การสร้างแบบฝึกทักษะการออกหมัดมวยสากลสมัครเล่น ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 สิงหาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 สิงหาคม 2562 ถึง 24 สิงหาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 756-768  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper