2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050066-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนชน กุดหอม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TANACHON KUDHOM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 32/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การสร้างแบบฝึกทักษะการออกหมัดมวยสากลสมัครเล่นโดยใช้รูปแบบคิวบาร่วมกับการฝึกจินตภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) CREATING A PRACTICE AMATEUR BOXING SKILLS BY USING A CUBAN PATTERN WITH MATTAYOM SUKSA 5 STUDENT’S IMAGERY TRAINING. 
รายละเอียด C&I สุขศึกษาและพลศึกษา (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 ธันวาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 662/2561 ลว. 14 ธ.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 18 มกราคม 2562 Turnitin 27%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ธชา รุญเจริญ คำสั่ง ศศ.บศ. 385/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-