2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050067-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พุทรา สารีบุตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PHUTSA SAREEBUTE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 50/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของการฝึกโยนบอลสลับมือต่อความสามารถในการหมุนภาพในใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECT OF JUGGLING BALL TRAINING ON MENTAL ROTATION PERFORMANCE IN STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES, BANHAUIKHAMA SCHOOL 
รายละเอียด C&I สุขศึกษาและพลศึกษา ป.โท (โครงการพิเศษ) แผน ก โทรศัพท์ 0926646228 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 ธันวาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 659/2561 ลว. 14 ธ.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 18 มกราคม 2562 Turnitin 20%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 พฤศจิกายน 2562 ยื่นคำร้องสอบจบ 18 ตค62
F แจ้งผลสอบ 8 พฤศจิกายน 2562 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วายุ กาญจนศร คำสั่ง ศศ.บศ. 416/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-