2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050068-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เสฏฐวุฒิ ไชยฮั่ง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SETTAWUT CHAIHANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 19/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาทักษะลีลาศจังหวะชะชะช่าโดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF DANCE SKILLS BY USING THE PEER-ASSISTED LEARNING GROUP OF MATHAYOM SIXTH SONGDAO WITTAYAKHOM SCHOO 
รายละเอียด C&I สุขศึกษาและพลศึกษา (โครงการพิเศษ) แผน ก 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 ธันวาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 660/2561 ลว. 14 ธ.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 18 มกราคม 2562 turnitin 28%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 กันยายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.641/2562 ลว. 19 กันยายน 2562
F แจ้งผลสอบ 15 ตุลาคม 2562 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B อยู่ระหว่างการตรวจ (Checking)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วายุ กาญจนศร คำสั่ง ศศ.บศ. 415/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-