2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050085-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อนิวรรต ภูครองหิน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ANIWAT PHOOKRONGHIN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 135/2561 ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาและตรวจสอบโมเดลการวัดความมีวินัยในตนเอง สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคแผนผังกลุ่มเชื่อมโยง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT AND VALIDATION OF SELF DISCIPLINE-ORIENTED MEASUREMENT MODEL FOR PRATHOMSUKSA 6 BY USING AFFINITY DIAGRAM TECHNIQUES. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 กันยายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 531/2561 ลว. 21 สิงหาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 2 ตุลาคม 2561 turnitin 14%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 พฤษภาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 29/5/2562 ลว. 10 พ.ค. 2562
F แจ้งผลสอบ 31 พฤษภาคม 2562 Good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 30 กรกฎาคม 2562 เสนอ กก.คณะ อนุมัติ 26/08/2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 30 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร คำสั่ง ศศ.บศ. 448/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาและตรวจสอบโมเดลการวัดความมีวินัยในตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคแผนผังกลุ่มเชื่อมโยง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 มิถุนายน 2562 
ชื่อการประชุม นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 มิถุนายน 2562 ถึง 14 มิถุนายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม  จังหวัด/รัฐ นครปฐม 
Proceeding Paper Volume 48  Proceeding Paper Issue 48 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ H197-H206  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper