2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050088-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จิรัศยา สุระเสนา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JIRATSAYA SURASENA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 137/2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) SOCIAL RESPONSIBILITY ON EDUCATION MANAGAMENT OF SCHOOL UNDER LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATION IN KHONKAEN 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แผน ก (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 มกราคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 091/2562 ลว.21 ม.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 22 กุมภาพันธ์ 2562 Turnitin 26%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 13 มิถุนายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 333/2562 ลว. 24 พ.ค. 2562
F แจ้งผลสอบ 17 มิถุนายน 2562 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 23 กรกฎาคม 2562 เสนอ กก.คณะ อนุมัติ 26/08/2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 23 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ คำสั่ง ศศ.บศ. 418/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 เมษายน 2562 
ชื่อการประชุม ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี 2562 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 เมษายน 2562 ถึง 26 เมษายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน   จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 365-376  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper