2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050107-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สายัณห์ อินทมาตย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SAYAN INTAMART
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 19/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) INNOVATIVE LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING TEACHER COMPETENCY IN THE 21ST CENTURY UNDER THE OFFICE OF SECONDARY EDUCATIONNAL SERVICE AREA 21 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แผน ก (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 26 กุมภาพันธ์ 2561 Turnitin 17%
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 มกราคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 090/2562 ลว.21 ม.ค. 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ คำสั่ง ศศ.บศ. 169/2562 ลว. 22 ก.พ. 2562 (เปลี่ยนจาก รศ.ดร.วัลลภา อารีรัตน์)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-