2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050120-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นัชริดา นรารักษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATCHARIDA NARARUK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 53/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การใช้กระดานดาเพื่อปรับปรุงการสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) BLACKBOARD USE FOR IMPROVE TEACHING IN MATHEMATICS CLASSROOM USING LESSON STUDY AND OPEN APPROACH 
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา ป.โท (ปกติ) แผน ก 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 พฤศจิกายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 629/2561 ลว. 12 พ.ย. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 17 ธันวาคม 2561 Turnitin 10%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง คำสั่ง ศศ.บศ. 431/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-