2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050124-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อภิสิทธิ์ สุวรรณวงษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. APISIT SUWANNAWONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา ป.โท (ปกติ) แผน ก 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 กรกฎาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.534/2562 ลว. 25 ก.ค. 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สมนึก วรวิเศษ คำสั่ง ศศ.บศ. 209 /2562 ลว. 17 เม.ย 2562 (เปลี่ยนจาก รศ.เอื้อจิตร พัฒนจักร)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี