2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050129-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชญตา วงษาวดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHAYATA WONGSAWADEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของครูที่มีผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THAI LANGUAGE LEARNING CURRICULUM OF TEACHERS AFFECTS THE LEARNING PROCESS OF PRIMARY STUDENTS 
รายละเอียด C&I ภาษาไทย (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 มกราคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 009/2562 ลว. 2 ม.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 5 กุมภาพันธ์ 2562 Turnitin 25%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. มณฑา ชุ่มสุคนธ์ คำสั่ง ศศ.บศ. 494/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ คำสั่ง ศศ.บศ. 615/2561 ลว. 30 ตุลาคม 2561