2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050135-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชายอมร สุรสรณ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHAYAMORN SURASON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 53/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) แนวทางของครูในการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning, PBL) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) AN ADAPTATION OF PROBLEM-BASED LEARNING APPROACH THAI LANGUAGE TO ENHANCE READING ANALYTICAL THINKING OF TWELVE GRADE STUDENTS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 ธันวาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 651/2561 ลว. 14 ธ.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 21 มกราคม 2562 Turnitin 14%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 31 พฤษภาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 2561/2562 ลว. 13 พ.ค. 2562
F แจ้งผลสอบ 4 มิถุนายน 2562 Pass
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 30 กรกฎาคม 2562 เสนอ กก.คณะ อนุมัติ 26/08/2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 30 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ คำสั่ง ศศ.บศ. 487/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ คำสั่ง ศศ.บศ. 620/2561 ลว. 30 ตุลาคม 2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางของครูในการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning, PBL) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 มีนาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการนำเสนองานวิจัยทางการศึกษา การสร้างสื่อนวัตกรรม Infographic เพื่อส่งเสริมแนวคิดประชาธิปไตยในโรงเรียนยุค 4.0 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 มีนาคม 2562 ถึง 22 มีนาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 12  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 47  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper