2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050151-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เจตน์ศจี สีหานาทบุญาฤทธิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JATSAJEE SEEHANATBUNYARIT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 32/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การนวัตกรรมของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) LEARNING LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING INNOVATIVE ORGANIZATION OF SCHOOL IN THE NORTHEASTERN 
รายละเอียด เทคโน ป.โท (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 140/2562 ลว. 21 มกราคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 6 มีนาคม 2562 Turnitin 21%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 24 มิถุนายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.345/2562 ลว. 31 พ.ค. 2562
F แจ้งผลสอบ 25 มิถุนายน 2562 good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 31 กรกฎาคม 2562 เสนอ กก.คณะ อนุมัติ 26/08/2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 31 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ คำสั่ง ศศ.บศ. 584/2561 ลว. 19 ก.ย. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บิรหารสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 เมษายน 2562 
ชื่อการประชุม ประชุมสัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี 2562 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 เมษายน 2562 ถึง 26 เมษายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมพัฒนาวิชาชีพบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน  จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 240-249  Proceeding Paper Editors/edition/publisher รองศาสตราจารย์ ดร. จิณณวัตร ปะโคทัง 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper