2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050169-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ศักราช ม่วงบังยุง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SAKKARACH MUANGBANGYUNG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 119/2560) ลงวันที่&nbsp;&nbsp;8 &nbsp;กันยายน &nbsp;2560</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การใช้ดิจิตอลการ์ดเกมเพื่อช่วยพัฒนาความเข้าใจในเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) USING DIGITAL CARD GAMES ENVIRONMENT TO SUPPORTING CONCEPTUAL IMPROVEMENT IN NEWTON’S LAWS OF MOTION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 กันยายน 2561 คำสั่ง ศส.บศ. 564/2561 ลว. 6 ก.ย. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 5 ตุลาคม 2561 Turnitin 27%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 24 พฤษภาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 250/2562 ลว. 7 พ.ค. 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ คำสั่ง ศศ.บศ. 216/2561 ลว. 30 พ.ค. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน