2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050184-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. PRADITH MEUANGPAK ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PRADITH MEUANGPAK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 119/2561 ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาแบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม ตามจรรยาบรรณความเป็นครู สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ที่วิทยาลัยครูในเขตภาคกลาง สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF AN ETHICAL REASONING SCALE IN ACCORDANCE TO THE TEACHER’S PROFESSIONAL ETHICS FOR TEACHER TRAINEE STUDENTS IN TEACHER TRAINING COLLEGES IN THE CENTRAL REGION, LAO PDR 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 กันยายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 532/2561 ลว.21 สิงหาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 2 ตุลาคม 2561 turnitin 15%
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 22 ตุลาคม 2561 ผ่าน ตามประกาศ ฉบับที่ 119/2561 ลงวันที่ 22 ต.ค. 2561)
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 พฤษภาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 280/2562 ลว. 10 พ.ค. 2562
F แจ้งผลสอบ 31 พฤษภาคม 2562 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร คำสั่ง ศศ.บศ. 447/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-