2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050184-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. PRADITH MEUANGPAK ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PRADITH MEUANGPAK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 119/2561 ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาแบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม ตามจรรยาบรรณความเป็นครู สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ที่วิทยาลัยครูในเขตภาคกลาง สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF AN ETHICAL REASONING SCALE IN ACCORDANCE TO THE TEACHER’S PROFESSIONAL ETHICS FOR TEACHER TRAINEE STUDENTS IN TEACHER TRAINING COLLEGES IN THE CENTRAL REGION, LAO PDR 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 กันยายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 532/2561 ลว.21 สิงหาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 2 ตุลาคม 2561 turnitin 15%
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 22 ตุลาคม 2561 ผ่าน ตามประกาศ ฉบับที่ 119/2561 ลงวันที่ 22 ต.ค. 2561)
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 พฤษภาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 280/2562 ลว. 10 พ.ค. 2562
F แจ้งผลสอบ 31 พฤษภาคม 2562 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 20 กันยายน 2562 เสนอ กก.คณะ เมื่อ 15 ต.ค. 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 20 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร คำสั่ง ศศ.บศ. 447/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Development of an Ethical Reasoning Scale in Accordance to the Teacher’s Professional Ethics for Teacher Trainee Students in Teacher Training Colleges in the Central Region, Lao PDR 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 มิถุนายน 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ร่วมกับการประชุมการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการ “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 11 เรื่อง “นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 มิถุนายน 2562 ถึง 14 มิถุนายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม  จังหวัด/รัฐ นครปฐม 
Proceeding Paper Volume 48  Proceeding Paper Issue 48 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ ็้H58 - H67  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper