2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050194-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย มนูศักดิ์ วงศ์รัตนโชติ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. MANUSAK WONGRATTANACHOTE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 41/2561 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลการฝึกอบรมเพื่อลดการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE EFFECTIVENESS OF TRAINING IN REDUCING NEGATIVE SOCIAL COMPARISON AMONG TENTH GRADE STUDENTS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 มกราคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 127/2562 ลว. 21 มกราคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 28 กุมภาพันธ์ 2562 Turnitin 10%
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) ผ่าน (ปศ.บว.มข.ฉ.41/2561 ลว.23มี.ค.2561)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุวรี ฤกษ์จารี คำสั่ง ศศ.บศ.047/2562 ลว. 21 ม.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-