2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050196-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วุฒิชัย โยตา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WUTTICHAI YOTA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 50/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมทางกายภาพบำบัดต่ออาการปวดกล้ามเนื้อในผู้ป่วยกลุ่มปวดพังผืดกล้ามเนื้อเรื้อรัง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING WITH PHYSICAL THERAPY PROGRAM ON MUSCLE PAIN IN PATIENT WITH CHRONIC MYOFASCIAL PAIN SYNDROME 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 มกราคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 126/2562 ลว. 21 มกราคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 21 กุมภาพันธ์ 2562 Turnitin 6%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. วนิดา ดรปัญหา คำสั่ง ศศ.บศ.048/2562 ลว. 21 ม.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. สุวรี ฤกษ์จารี