2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605060062-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง วิลาวัณย์ จันโทริ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. WILAWAN JUNTORI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารทางการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 111/2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทำงานของกลุ่มพยาบาลวิชาชีพเจเนอเรชั่นวาย ในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Selected factors related to satisfaction with work among generation Y nurses in Khon Kaen Hospital 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 เมษายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 4 มิถุนายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ขนิษฐา วรธงชัย คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 261/2561 ลว.2 ส.ค.61
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-