2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605070030-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย คณากร นิราราช ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KANAKORN NIRARACH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เวชศาสตร์ชุมชน  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา อาชีวเวชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 74/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) สัดส่วนของพนักงานที่มีกลุ่มอาการโรคหืดที่เกี่ยวเนื่องจากงานในโรงงานแป้งมันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Proportion of workers having work-related asthma symptoms in cassava factory,Nakhon Ratchasima province 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 พฤษภาคม 2561 คำสั่งที่ 798/2561 ลว 16 พฤษภาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 29 สิงหาคม 2561 turnitin 3%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย คำสั่งที่ 98/2561 ลว 12 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ภาณุมาศ ไกรสร คำสั่งที่ 367/2562 ลว 4 มีนาคม 2562