2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605070045-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Ms. TA THI THANH BINH ชือนามสกุล(อังกฤษ) Ms. TA THI THANH BINH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา เวชศาสตร์เขตร้อน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 58/2561 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Expression and functional analysis of recombinant Opisthorchis viverrini M60 metallopeptidase and evaluation of its diagnosis potential for opisthorchiasis. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 ตุลาคม 2561 คำสั่งที่ 1938/2561 ลว 18 ตุลาคม 2561 สอบวันที่ 31 ตค 61
D อนุมัติเค้าโครง 28 พฤศจิกายน 2561 tunitin 25%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 13 มิถุนายน 2562 คำสั่งที่ 967/2562 ลว 14 มิถุนายน 2562 สอบวันที่ 5 กค 62
F แจ้งผลสอบ 10 กรกฎาคม 2562 สอบผ่าน ไม่มีแก้ไข ผลการสอบ Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B อยู่ระหว่างการตรวจ (Checking)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุทัศน์ สุทธิประภา คำสั่งที่ 1379/2561 ลว 3 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. บรรจบ ศรีภา คำสั่งที่ 1379/2561 ลว 3 สิงหาคม 2561