2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605070045-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Ms. TA THI THANH BINH ชือนามสกุล(อังกฤษ) Ms. TA THI THANH BINH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา เวชศาสตร์เขตร้อน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 58/2561 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) Expression and functional analysis of recombinant Opisthorchis viverrini M60 metallopeptidase and evaluation of its diagnosis potential for opisthorchiasis. 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Expression and functional analysis of recombinant Opisthorchis viverrini M60 metallopeptidase and evaluation of its diagnosis potential for opisthorchiasis. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 ตุลาคม 2561 คำสั่งที่ 1938/2561 ลว 18 ตุลาคม 2561 สอบวันที่ 31 ตค 61
D อนุมัติเค้าโครง 28 พฤศจิกายน 2561 tunitin 25%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 13 มิถุนายน 2562 คำสั่งที่ 967/2562 ลว 14 มิถุนายน 2562 สอบวันที่ 5 กค 62
F แจ้งผลสอบ 10 กรกฎาคม 2562 สอบผ่าน ไม่มีแก้ไข ผลการสอบ Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 30 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุทัศน์ สุทธิประภา คำสั่งที่ 1379/2561 ลว 3 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. บรรจบ ศรีภา คำสั่งที่ 1379/2561 ลว 3 สิงหาคม 2561