2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605100004-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วิเชษฐ ตุลยวิชย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WICHET TUNYAWIT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 12/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจรที่ระดับความหนักปานกลางสลับเบาต่อระดับไขมันในเลือดและสมรรถภาพทางกายของบุคลากรโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Effect of Moderate Intensity Circuit Interval Training Program on Blood Lipid Levels and Physical Fitness in the Staff of Kalasin Hospital 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 21 พฤศจิกายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 มิถุนายน 2562
F แจ้งผลสอบ 10 มิถุนายน 2562 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 27 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ คำสั่งที่ 104/2561 ลว.7มิย.61
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจรที่ระดับความหนักปานกลางสลับเบาต่อระดับไขมันในเลือดและสมรรถภาพทางกายของบุคลากรโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ISBN/ISSN M260862  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 สิงหาคม 2562 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ