2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605100010-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. CHANTHOU LON ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHANTHOU LON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 46/2562 ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาของนักกีฬาชาติกัมพูชา 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Motivation to Participation Sport of Cambodia National Athletes 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 17 ธันวาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 6 มิถุนายน 2562
F แจ้งผลสอบ 10 มิถุนายน 2562 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ คำสั่งที่ /2561 ลว.9 มค.61
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-