2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605110005-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กนกวรรณ อาจแก้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANOGWAN ARJKAEW
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 119/2560) ลงวันที่&nbsp;&nbsp;8 &nbsp;กันยายน &nbsp;2560</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การสัมผัสปัจจัยร่วมระหว่างเสียงและความสั่นสะเทือนที่มือและแขนต่อการสูญเสียการได้ยินในพนักงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) CO-EXPOSURE OF NOISE AND HAND-ARM VIBRATION TO HEARING LOSS AMONG WORKERS IN MANUFACTURING AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION COMPONENTS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 กันยายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 3 ตุลาคม 2561 ที่ ศธ 0514.11.1/5072
F แจ้งผลสอบ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ อว.660301.9.1/3383
F รับรองการแก้ไข 23 สิงหาคม 2562 อว 660301.9.1/3954
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 23 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 306/2561 ลว.25/7/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง คำสั่งคณะสาธารสุขศาสตร์ ที่ 306/2561 ลว.25/7/2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความชุกของการสูญเสียการได้ยินและการสัมผัสเสียงของพนักงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็น 
ชื่อวารสาร วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 สิงหาคม 2562 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ