2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605110006-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วัชราภรณ์ ทัศนัตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WATCHARAPORN THATSANAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 88/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพด้านสารเคมีและการเฝ้าระวังการสัมผัสในพนักงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อและกระดาษ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Chemical Health Risk Assessment and Surveillance of Exposure among Pulp and Paper Workers 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 พฤษภาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 28 มิถุนายน 2561
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 9 สิงหาคม 2561 ที่ ศธ 0514.11.1/4005
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 757/2560 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-