2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605110006-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วัชราภรณ์ ทัศนัตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WATCHARAPORN THATSANAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 88/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพด้านสารเคมีและการเฝ้าระวังการสัมผัสในพนักงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อและกระดาษ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Chemical Health Risk Assessment and Surveillance of Exposure among Pulp and Paper Workers 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 พฤษภาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 28 มิถุนายน 2561
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 9 สิงหาคม 2561 ที่ ศธ 0514.11.1/4005
F แจ้งผลสอบ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ อว.660301.9.1/3382
F รับรองการแก้ไข 29 สิงหาคม 2562 อว 660301.9.1/4063
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 757/2560 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีของพนักงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อและกระดาษ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อวารสาร วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ISBN/ISSN Faculty of Public Health, Burapha University  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กรกฎาคม 2562 
ปีที่ 14  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 117-131  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ