2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605110016-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณัฐพล ละอองศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATTAPON LAONGSRI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารงานสาธารณสุข  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การตามการรับรู้ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสุรินทร์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT AFFECTING THE ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR OF PUBLIC HEALTH PERSONNEL AT SUB-DISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITAL IN SURIN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 ธันวาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 17 มกราคม 2562 มข 0301.9.1/351
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 กรกฎาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 18 กรกฎาคม 2562 อว. 660301.9.1/3149 ลว.18 ก.ค.62
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 319/2561 ลว.31/7/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-